fbpx

BEZOEKERSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie en de bezoekers van haar evenement.

Legitimatie

Legitimatie verplicht. ​

Terrein

Dit evenement wordt gehouden op privé terrein, de regels van de terreineigenaar zijn bindend.

Toegangscontrole/beleid

Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden. De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers zonder opgaaf van redenen de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, etenswaren, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.

Het op het evenemententerrein verkopen, dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke of het verspreiden van enigerlei promotiemateriaal, het plegen van acquisitie voor andere evenementen van welke aard dan ook, is slechts toegestaan voorzover daartoe schriftelijke toestemming is verkregen van organisatie.

Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.

Beeld en/of geluidsopname

Tijdens het evenement is filmen zonder expliciete toestemming van de organisatie verboden.

Alle bezoekers geven door betreden van de plaats van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en foto-beelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren

Aanwijzingen

Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.

Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Verwijdering

Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van de organisatie, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenemententerrein worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenemententerrein worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie.
Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.

Vluchtwegen

Een ieder dient zich bij aankomst op het evenemententerrein op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moet worden.

Aansprakelijkheid

Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker

De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een specifiek geval uitkeert vanwege enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.